Shelach

   Rabbi David HaCohen                                                                                                                                                        June 18, 2020                                                                                     Sivan 26, 5780 דבר תורה לפרשת שלח הרב דוד הכהן   כ"ו סיון תש"פ 6/18/2020 בפרשתינו השבוע "שלח" אנו מוצאים שה' מאשר למשה לשלוח מרגלים ע"פ בקשת עם ישראל כדי לראות את הארץ, להעריך את כוחה ויכולת העמידה שלה מול ישראל וכך אומר רש"י אני איני אומר לך לשלוח אבל אם תרצה(וזו היתה הדרישה של עם ישראל)לשלוח ,שלח !!! וכך קובע משה 12 נציגים מעם ישראל ,אחד לכל שבט ומיד לאחר מכן נאמר :"ויקרא משה להושע בן נון יהושוע" והרמז בכך : "יה…Read more …