Rosh HaShana

חתימה סופית של גזר הדין בפיוט המפורסם של רבי אמנון ממגנצא נאמר: "בראש השנה ייכתבון וביום צום כיפור ייחתמון". נמשיך במשל על מנת ולהבין זאת- בראש השנה נכתב פסק הדין של כל אחד ואחת מאיתנו וביום הכיפורים נחתם אותו פסק הדין על ידי בית דין של מעלה. בימים שבין יום הכיפורים להושענא רבא המכתבים ופסקי הדין מועברים לחתימה החיצונית- כלומר לחותם של המלכות על גבי מעטפה, לפני שפסק הדין נמסר למלאכי השרת להוצאה לפועל של פסק הדין. אנו מוצאים תהליכים מתמשכים לפסק הדין וליישום שלו הלכה למעשה. לכן, בכל תחנה ותחנה מתפללים אנו…Read more …