Shelach

   Rabbi David HaCohen                                                                                                                                                        June 18, 2020                                                                                     Sivan 26, 5780 דבר תורה לפרשת שלח הרב דוד הכהן   כ"ו סיון תש"פ 6/18/2020 בפרשתינו השבוע "שלח" אנו מוצאים שה' מאשר למשה לשלוח מרגלים ע"פ בקשת עם ישראל כדי לראות את הארץ, להעריך את כוחה ויכולת העמידה שלה מול ישראל וכך אומר רש"י אני איני אומר לך לשלוח אבל אם תרצה(וזו היתה הדרישה של עם ישראל)לשלוח ,שלח !!! וכך קובע משה 12 נציגים מעם ישראל ,אחד לכל שבט ומיד לאחר מכן נאמר :"ויקרא משה להושע בן נון יהושוע" והרמז בכך : "יה…Read more …

Rosh HaShana

חתימה סופית של גזר הדין בפיוט המפורסם של רבי אמנון ממגנצא נאמר: "בראש השנה ייכתבון וביום צום כיפור ייחתמון". נמשיך במשל על מנת ולהבין זאת- בראש השנה נכתב פסק הדין של כל אחד ואחת מאיתנו וביום הכיפורים נחתם אותו פסק הדין על ידי בית דין של מעלה. בימים שבין יום הכיפורים להושענא רבא המכתבים ופסקי הדין מועברים לחתימה החיצונית- כלומר לחותם של המלכות על גבי מעטפה, לפני שפסק הדין נמסר למלאכי השרת להוצאה לפועל של פסק הדין. אנו מוצאים תהליכים מתמשכים לפסק הדין וליישום שלו הלכה למעשה. לכן, בכל תחנה ותחנה מתפללים אנו…Read more …