שטר הרשאה-מכירת חמץ
Selling of Chametz Contract
אני החתום מטה,נותן כוח ורשות להרב דוד הכהן ועושה אותו שליח ומורשה
במקומי למכור ולהשכיר ,בעצמו, או ע”י שלוחו ושליח שלוחו,עד מאה שלוחים,כל מיני חמץ ותערובת
חמץ וחשש חמץ שלנו, הן הנמצא ברשותינו, בכל מקום שהוא .או ביד אחרים, או שיש לנו חלק וזכות בהם,
או שהם רק פקדון ביד אחרים. וכן אנו מיפים כוחו שישכיר לנוכרי כלח המקומות שהחמץ מונח שם.

מקומות החמץ ב-:
(Location of Chametz)
————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————–
———————————————————————————————————————–
———————————————————————————————————————-
בכתובת (רחובת מס’ עיר) ——————————————————————————————
(Address number, Street and City)
——————————————————————————————-
——————————————————————————————-
ובזה אני מגלה את דעתי ,שכל חמץ וחשש חמץ השייך לי, יימכר לנוכרי בכל אופן שיהיה, הן מצד
שליחות והן מצד זכיה ,שזכין לאדם שלא בפניו, וכן ביד השליח למכור את החמץ האמור לעיל בכל מחיר
שירצה לפי חוות-דעתו ,ויהי ממכרו קיים ,ותהא ידו כידינו, ועשיתו כעשייתינו, ופיו כפינו.

תאריך: ——————– שם פרטי ומשפחה: —————————— חתימה: ———————
(Signature) (First and Last Name) (Date)